SARA WESTIN

sara_web

CLANDESTINO FESTIVAL | GÖTEBORG | 4-6 JUNI 2015

SARA WESTIN: ”STADENS NEUROS” 

Oavsett om man ser den samtida västerländska staden som en produkt av modernistisk   stadsplanering och arkitektur – med dess betoning på visuell ordning och harmonisk   form, eller om man ser den som en konsekvens av den nuvarande politiska -ekonomins   ångestdrivna försök att dölja kapitalismens störande verklighet bakom en fantasi om   balanserad ordning, är en sak säker: det urbana rummet är både till form och innehåll   objekt för mänsklig planering – det vill säga; neurotiskt tänkande/handlande. I sin   presentation bygger Sara Westin på insikter från sin bok The Paradoxes of Planning (originaltitel Planerat, alltför planerat) samt geografen Japhy Wilsons tolkning av nyliberalismen  som neurotisk besatthet.

Sara Westin bor i Stockholm och är forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads-   och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Förutom stadsmässigt byggande och urbanitet har Sara bland annat forskat om kollektivhus och om ”renovräkningar” i  samband med renoveringaren av miljonprogrammet. Förra året kom hennes avhandling  Planerat, alltför planerat ut på engelska, på Ashgate.

Läs intervju med Sara Westin i Feministiskt Perspektiv.